Brooklynhostel na Facebook'u

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOSTELU BROOKLYN


 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady porządkowe obowiązujące osób korzystających z usług (zwanymi dalej „Gośćmi”) Hostelu BROOKLYN położonego w Sosnowcu (40-464), przy ul. Plonów 5 (zwanym dalej „Hostelem”), w ramach grupy zorganizowanej. Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się grupę Gości, których miejsca noclegowe zostały zarezerwowane przez rezerwującego (zwanym dalej „Rezerwującym”), a która to grupa Gości zajmuje co najmniej cztery pokoje.
Korzystanie z usług oferowanych przez Hostel jednoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu (zwanym dalej „regulaminem”). Gość jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu przez cały okres pobytu w Hostelu.
Hostel zapewnia Gościom:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę,

- bieżącą i kompleksową  informację związaną z pobytem,

4. Hostel świadczy również usługi dodatkowe. Cennik opłat za usługi dodatkowe stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 2 Rezerwacja miejsc noclegowych i zasady płatności

Rezerwacja noclegów dla grup zorganizowanych przyjmowana jest według kolejności zgłoszeń.
Rezerwacja noclegów dla grup zorganizowanych powinna zostać złożona na piśmie (pocztą tradycyjną lub mailowo) i zawierać dane osobowe Rezerwującego, liczbę uczestników, datę  przybycia do Hostelu  wraz z podaniem  szacunkowej godziny oraz czasu pobytu w hostelu, ewentualnie także  innych życzeń.
Rezerwacja noclegów dla grup zorganizowanych powinna być potwierdzona przez Rezerwującego w terminie przynajmniej na 10 dni przed przybyciem do hostelu.
Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsc noclegowych dla zorganizowanej grupy Rezerwujący przesyła zaliczkę w wysokości 50% należności za pobyt grupy w hostelu na rachunek bankowy Hostelu. Rezerwacja miejsc noclegowych jest skuteczna z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Hostelu zaliczki, o której mowa wyżej.  W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wpłacona zaliczka przepada.

§ 3 Zakwaterowanie

 

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu przybycia do Hostelu i kończy się o godzinie 12.00 następnego dnia.
Prośbę o przedłużenie doby hotelowej należy zgłosić pracownikowi Hostelu jak najszybciej. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku złożenia prośby przez podmiot, który nie przestrzegał obowiązującego regulaminu.
Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
Zakwaterowanie w Hostelu odbywa się w godzinach od 14.00 do 18.00. W przypadku planowanego przybycia do Hostelu przed godziną 14.00 albo po godzinie 18.00 należy skontaktować się w dniu poprzedzającym przybycie z obsługą Hostelu i indywidualnie uzgodnić warunki zakwaterowania.
Przy zakwaterowaniu członkowie grupy okazują pracownikowi Hostelu dokument potwierdzający ich tożsamość  i wypełniają Karty Zakwaterowania.
Pracownik Hostelu na postawie wypełnionych przez członków grupy Kart Zakwaterowania wpisuje do księgi meldunkowej dane Rezerwującego, odnotowuje ilość Gości oraz ich dane osobowe jak również planowany termin pobytu.
Gość korzystający  z usług Hostelu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych podczas zakwaterowania do celów niezbędnych dla realizacji usług świadczonych przez Hostel. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Hostel. Hostel nie udostępnia danych osobowych Gości osobom trzecim, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.
Przy zakwaterowaniu pracownik Hostelu pobiera należność za cały okres pobytu w Hostelu i wydaje klucze do pokojów. Płatności w Hostelu dokonuje się jedynie gotówką, kartą płatniczą lub (w ramach przedpłaty) przelewem na rachunek bankowy: 20 1460 1181 2010 5283 5289 0001.  W przypadku płatności należności przelewem bankowym wpłata należności za okres pobytu powinna być zaksięgowana na rachunku Hostelu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
Hostel może odmówić zakwaterowania Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w Hostelu rażąco naruszył obowiązujący Regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Hostelu. Hostel może również odmówić zakwaterowania Gościa, który jest pod wpływem działania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.        

 

§ 4 Zasady korzystania z usług Hostelu

 

W Hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. W czasie trwania ciszy nocnej Goście Hostelu zobowiązani są do zachowania niezakłócającego spokoju pobytu innych Gości Hostelu.
Na terenie Hostelu, w tym w pokojach noclegowych obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, Złamanie powyższego zakazu w budynkach Hostelu podlega karze umownej w wysokości 500 zł. Hostel uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. Karą umowną obciążony będzie podmiot dokonujący rezerwacji i ponoszący koszty zakwaterowania (Rezerwujący), niezależnie od jego winy w zdarzeniu powodującym powstanie obowiązku naprawy szkody.
Gości obowiązuje zakaz poruszania się po części hotelowej w zabrudzonej odzieży i obuwiu. W piwnicy Hostelu znajduje się przechowalnia, w której każdorazowo należy zostawiać zabrudzoną odzież i obuwie oraz zmieniać je na czyste. Wniesienie zabrudzonego obuwia i odzieży do pokoju noclegowego dopuszczalne jest jedynie po ich uprzednim stosownym zabezpieczeniu. Złamanie powyższego zakazu podlega karze umownej w wysokości 500 zł. Hostel uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. Karą umowną obciążony będzie podmiot dokonujący rezerwacji i ponoszący koszty zakwaterowania (Rezerwujący), niezależnie od jego winy w zdarzeniu powodującym powstanie obowiązku naprawy szkody.
Gość  nie może przekazywać wynajmowanego miejsca noclegowego osobom trzecim.
Gość jest zobowiązany do zgłaszania w recepcji wszystkich odwiedzających go w obiekcie osób nie będących Gośćmi Hostelu. Osoby trzecie - niezakwaterowane w Hostelu, mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 9:00 do godziny 22:00 nie dłużej niż 15 minut. W przypadku złamania powyższego obowiązku podmiot dokonujący rezerwacji i ponoszący koszty zakwaterowania (Rezerwujący) podlega karze umownej w wysokości dwukrotności opłaty Gościa za pobyt, niezależnie od jego winy w zdarzeniu powodującym powstanie obowiązku naprawienia szkody.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, wyłączyć oświetlenie oraz inne urządzenia elektryczne z gniazd. Opuszczając kuchnię ogólnodostępną, Gość, który z niej korzystał, zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek, niezależnie od tego w jakim stanie to pomieszczenie zastał (niezależnie do analogicznego obowiązku innych Gości).
O utracie lub uszkodzeniu klucza (karty pokojowej), jak również pilota do bramy należy niezwłocznie powiadomić pracownika recepcji. Kara umowna za utratę lub uszkodzenie klucza (karty pokojowej) lub pilota do bramy wynosi 200 zł. Karą umowną obciążony będzie podmiot dokonujący rezerwacji i ponoszący koszty zakwaterowania (Rezerwujący), niezależnie od jego winy w zdarzeniu powodującym powstanie obowiązku naprawy szkody.
W Hostelu nie obowiązuje segregacja odpadów.
Po zgłoszeniu Gościa o pozostawionych przez niego przedmiotach w pokoju rzeczy te są odsyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku niezłożenia przez Gościa takiej dyspozycji Hostel przechowuje rzeczy znalezione na jego koszt przez okres 2 tygodni od opuszczenia przez Gościa pokoju (chyba, że byłoby to połączone ze szczególnymi uciążliwościami). Rzeczy, których Hostel nie jest zobowiązany przechowywać mogą zostać zniszczone lub przekazane na dalsze przechowanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gościa. W przypadku znalezienia  pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, Hostel zobowiązany jest powiadomić odpowiednie organy państwowe i przekazać im znalezione rzeczy.
Rezerwujący zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić osobom, dla których dokonuje rezerwacji noclegów właściwych środków do ochrony wartościowych przedmiotów przed kradzieżą.
Wszelkie wartościowe przedmioty należy składać w recepcji Hostelu w zamkniętej i podpisanej imieniem i nazwiskiem Gościa kopercie celem umieszczenia ich w sejfie Hostelu. Wydanie kopert z sejfu następuje wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem i za pokwitowaniem odbioru w godzinach pracy recepcji Hostelu.
Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
Hostel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie w sejfie Hostelu.
Hostel dysponuje parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości Hostelu.
Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub  utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Hostelu, czy poza terenem Hostelu.
Goście zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami przeciwpożarowymi oraz bezpieczeństwa, jak również stosować się do ich postanowień.
Budynek objęty jest całodobową ochroną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wezwana grupa interwencyjna podmiotu świadczącego usługi ochrony.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

Pracownicy Hostelu są zobowiązani do bieżącego nadzoru nad sprawnością wszystkich urządzeń i wyposażenia, a także do utrzymywania czystości obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną. W przypadku  zastrzeżeń co do jakości usług świadczonych przez Hostel Gość powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Hostelu.
Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Hostel należy składać pisemnie w recepcji Hostelu bądź listownie, wysyłając je na adres Hostelu.
Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie Hostelu.